Αποκατάσταση με τσίρο, προβατίνα και ένα κιλό Μαλαματίνα